Algemene voorwaarden Kipperij 
1.Toepasselijkheid 
1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, 
orders, leveringen en overeenkomsten (in welke vorm dan ook tot stand gekomen) van, door of 
met Kipperij Franchise B.V. (hierna: ‘Kipperij’) dan wel een Franchisepartner van Kipperij enerzijds 
en jou anderzijds. 
1.2.Eventuele algemene voorwaarden van jou, als koper c.q. afnemer dan wel anderszins, zijn niet 
van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
1.3.Afwijkingen van deze (Kipperij-)algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk tussen Kipperij en/of een Kipperij-Franchisepartner enerzijds en jou 
anderzijds zijn overeengekomen, en dat slechts ten aanzien van de alsdan specifiek vermelde 
overeenkomst. 
1.4.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien voor de uitvoering van de 
overeenkomst c.q. levering diensten van derden worden betrokken. 
1.5.Naast Kipperij en de Kipperij-Franchisepartners kunnen alle personen, zowel zij die aan Kipperij 
en/of een Kipperij-Franchisepartner zijn verbonden als derden, die bij de uitvoering van een 
bestelling van u en/of levering aan u zijn ingeschakeld en/of zijn betrokken op deze algemene 
voorwaarden een beroep doen. Dit geldt ook voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel. 
 
2.Aanbod; prijs; aanvaarding; plaatsen bestelling 
2.1.Aanbiedingen of offertes van Kipperij c.q. een Kipperij-Franchisepartner kunnen slechts zonder 
afwijkingen worden aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.2.Door het plaatsen van een bestelling op de website van Kipperij.nl accepteert u het aanbod van 
de Kipperij-Franchisepartner die actief is in het postcodegebied waarbinnen het door u opgegeven 
adres voor aflevering van de bestelling is gelegen. U gaat met deze Kipperij-Franchisepartner een 
overeenkomst aan. 
2.3.Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat de Kipperij-vestiging uw bestelling door 
middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. De desbetreffende Kipperij-vestiging is 
gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, zij is daarbij niet 
gebonden om haar redenen in dit verband bekend te maken. Indien de Kipperij-vestiging de 
bestelling annuleert, dan zal de desbetreffende Kipperij-vestiging u hierover informeren. De 
eventueel door u verrichte vooruitbetaling zal binnen redelijke termijn dan worden teruggestort op 
de bankrekening waarvan u de betaling heeft verricht. 
2.4.De hiervoor bedoelde Kipperij-Franchisepartner neemt de redelijkerwijs nodige zorg in acht om uw 
bestelling op het door u opgegeven adres af te leveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen van 
uw zijde dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende Franchisepartner. De 
contactgegevens van de desbetreffende Franchisepartner vindt u terug op de pagina’s van de 
website Kipperij.nl en tevens in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult 
ontvangen. 
2.5.Betalingen die via de website plaatsvinden, worden gedaan aan de desbetreffende 
Franchisepartner van Kipperij. 
2.6.Bij bestelling via de website Kipperij.nl zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs 
elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op 
een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 
voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene 
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van u 
langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
3.1.Kipperij heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Zij kan 
echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele 
uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. 
3.2.Kipperij garandeert niet dat de website immer toegankelijk is of ononderbroken zal werken, vrij zal 
zijn van virussen en andere fouten en/of gebreken en dat derden niet haar systemen onrechtmatig 
gebruiken of zullen gebruiken. 
3.3.Kipperij en indien van toepassing de Kipperij-Franchisepartner neemt bij de beveiliging van uw 
gegevens en die van derden de zorg in acht die in redelijkheid van haar/hen kan worden 
verwacht. Kipperij en/of de Kipperij-Franchisepartner zijn echter niet aansprakelijk voor verlies van 
gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door de Kipperij en/of de 
Kipperij-Franchisepartner in acht genomen zorg. Kipperij en/of de Kipperij-Franchisepartner zijn 
ook niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de 
transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen 
van derden. 
3.4.Kipperij is gerechtigd de klant/gebruiker ten allen tijden en zonder opgave van redenen de 
toegang tot de website permanent of tijdelijk te blokkeren en het account van de klant/gebruiker te 
deactiveren. 
 
4.Bestelling; betaling 
4.1.Via de website en webshop biedt Kipperij u de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen bij een 
Kipperij-vestiging. Een bestelling vindt plaats door artikelen in de winkelwagen te plaatsen en 
vervolgens op bestellen en/of afrekenen te klikken. 
4.2.U als koper c.q. afnemer plaatst de bestelling bij de Kipperij-vestiging die op basis van het 
bezorgadres, dan wel adresgegevens van u wordt geselecteerd of, ingeval van afhalen bij de 
Kipperij-vestiging naar keuze. Indien het te bezorgen adres buiten het bezorggebied valt van de 
Kipperij-vestigingen, is bezorging niet mogelijk c.q. zal de te bezorgen bestelling worden 
geweigerd, tenzij u de bestelling afhaalt bij een Kipperij-vestiging. 
4.3.Kipperij en de Kipperij-Franchisepartners zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen 
en bedragen vermeld op de website. 
4.4.U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken en controleren van de juiste gegevens benodigd 
voor het afhandelen van de bestelling door de Kipperij vestiging, waaronder mede begrepen de 
juiste opgave van namen, telefoonnummers en afleveradressen. 
4.5.Vooruitbetaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op de website Kipperij.nl. 
Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling liever contant bij 
aflevering betalen dan dient u er rekening mee te houden dat bij de Kipperij-vestiging en bij de 
Kipperij-bezorger uit veiligheidsoverwegingen in principe nooit meer dan € 25,- of soms zelfs geen 
wisselgeld aanwezig is, zodat u gepast dient te betalen. 
4.6.Kipperij en de Kipperij-Franchisepartners zijn gerechtigd om contante betalingen te weigeren. 
Kipperij en de Kipperij-Franchisepartners zijn ook gerechtigd om contant geld op echtheid te 
controleren. Vals geld, of het vermoeden daartoe, zal immer worden aangegeven bij politie. 
 
5.Levering 
5.1.Voor bezorging en aflevering van een bestelling geldt een bepaald minimumbedrag, welke per 
Kipperij-vestiging is vermeld op de website Kipperij.nl. De prijzen die vermeld zijn op de website 
Kipperij.nl zijn exclusief de kosten voor de bezorging.
5.2.Bestellingen kunnen via internet, website: Kipperij.nl, geplaatst worden tot de sluitingstijd van de 
desbetreffende vestiging. De openingstijden zijn vermeld op de website Kipperij.nl. 
5.3.De desbetreffende Kipperij-Franchisepartner spant zich in voor aflevering binnen 45 minuten bij 
het door u opgegeven adres. Desalniettemin kan er sprake zijn van omstandigheden, zoals het 
weer, het verkeer, de personele bezetting, incidentele drukte en de juistheid en volledigheid van 
de invoer van het adres, die met zich kan brengen dat dat de bestelling later wordt afgeleverd. 
5.4.Gelet op de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft de klant/gebruiker niet het 
recht de bestelling, nadat deze door Kipperij en/of de Kipperij-Franchisepartner is aanvaard, te 
herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet 
van toepassing; slechts een eventueel dwingendrechtelijk herroepingsrecht is van toepassing. 
5.5.Eventuele tekorten en/onjuistheden betreffende de afgeleverde bestelling dient door u op de 
aflever bon bij ontvangst te worden vermeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt de afgeleverde 
bestelling te hebben goedgekeurd. Het risico van de bestelling gaat over op uw persoon nadat de 
bestelling is geleverd en betaald. 
 
6.Promotionele acties 
6.1.Eventuele promotionele acties, zoals actiecodes, dienen tijdens de bestelprocedure te worden 
doorgegeven. Indien dit niet het geval is zijn Kipperij en/of de Kipperij-Franchisepartners niet 
gehouden om te leveren conform deze promotionele acties. 
6.2.Kipperij en de Kipperij-Franchisepartners zijn ten allen tijden bevoegd en gerechtigd om 
promotionele acties te weigeren en ongeldig te verklaren. 
 
7.Klachtenprocedure 
7.1.Eventuele klachten over een bestelling en de aflevering daarvan dient u binnen bekwame tijd 
nadat u bepaalde gebreken heeft geconstateerd (in eerste instantie) rechtstreeks bij de 
desbetreffende Kipperij-vestiging te worden geplaatst. Mocht de afhandeling van de klacht door de 
desbetreffende Kipperij-vestiging niet naar tevredenheid te zijn, dan kunt u uw klacht indienen bij 
Kipperij Franchise B.V., via het email- adres klantenservice@kipperij.nl. Kipperij Franchise B.V. zal 
naar aanleiding van de klacht zo spoedig mogelijk contact opnemen met de desbetreffende 
Kipperij-vestiging en streeft ernaar de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen en 
terugkoppeling te geven. 
 
8.Rechten van intellectuele eigendom 
8.1.Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website Kipperij.nl, waaronder in elk 
geval maar niet uitsluitend logo’s, de afbeeldingen, teksten, productteksten, foldermaterialen, 
verpakkingsmaterialen, website teksten en overige promotionele uitingen op de website Kipperij.nl 
berusten uitsluitend bij Kipperij Franchise BV en/of aan hen gelieerde entiteiten. Onder rechten 
van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle merkrechten, handelsnaamrechten, 
databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom 
(knowhow en handelsgeheimen zijn daarbij inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband 
staan met de inhoud van de website van Kipperij.nl en of de geleverde producten, inclusief 
verpakking en reclamematerialen in het algemeen. 
8.2.Het is u niet toegestaan (de informatie op) de website, de producten, inclusief verpakkings- en 
reclamemateriaal en de daarop aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige 
aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele 
eigendom, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken, te wijzigen, te kopiëren, op 
andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te 
wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of 
ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom 
van Kipperij Franchise B.V. en/of aan hen gelieerde entiteiten. 
 
9.Aansprakelijkheid 
9.1.De totale aansprakelijkheid van Kipperij Franchise B.V. en de Kipperij-Franchisepartners wegens 
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, 
is, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot vergoeding van directe 
schade tot maximaal het bedrag van de voor die bestelling c.q. overeenkomst bedongen prijs. 
9.2.De aansprakelijkheid van Kipperij en de Kipperij-Franchisepartners voor schade door en/of in 
verband met: dood, lichamelijk letsel en/of materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal 
nimmer meer dan het verzekerde bedrag. 
9.3.De aansprakelijkheid van Kipperij en de Kipperij-Franchisepartners voor indirecte schade, 
waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten. 
9.4.De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Kipperij en/of een Kipperij
Franchisepartner aansprakelijk is voor de fouten van door Kipperij en/of een Kipperij- 
Franchisepartner ingeschakelde derden en/of voor het niet dan wel niet deugdelijk functioneren 
van door Kipperij en/of een Kipperij-Franchisepartner bij de uitvoering van de opdracht gebruikte 
software, apparatuur, gegevens(bestanden), registers en/of andere zaken, zonder uitzondering 
van zaken. 
9.5.Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één (1) jaar na de aanvang van 
de dag, volgende op die waarop u met de schade en met Kipperij en/of een Kipperij
Franchisepartner als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend bent geworden. 
 
10.Gegevens 
10.1.In het kader van deze overeenkomst worden er zowel door Kipperij als door de desbetreffende 
Kipperij-Franchisepartner persoonsgegevens verwerkt. Dit vindt altijd plaats conform de per heden 
geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop uw persoonsgegevens 
worden verwerkt en hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kunt u onze privacy policy 
raadplegen. De meest actuele versie van deze privacy policy kunt u raadplegen via de doorkliklink 
‘Privacy Policy’ op de website: https://www.kipperij.nl en/of via de directe link: 
https://kipperij.nl/privacy-policy  
10.2.In het kader van een door u te plaatsen bestelling en eventuele bezorging door een Kipperij
Franchisepartner worden uw gegevens altijd doorgegeven aan zowel Kipperij als aan de 
desbetreffende Kipperij-Franchisepartner. 
10.3.Kipperij en Kipperij-Franchisepartners zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming 
vervreemden aan derden. 
10.4.Kipperij en Kipperij-Franchisepartners verwerken enkel en alleen de benodigde 
persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan achttien, 18, jaar) indien dit 
noodzakelijk is voor het definitief maken van een bestelling c.q. een overeenkomst. Als het evident 
is dat de ouders en/of verzorgers de bestelling c.q. overeenkomst verzocht hebben, gaan Kipperij 
en de Kipperij-Franchisepartners ervan uit dat er toestemming is voor het verwerken van de 
persoonsgegevens van minderjarigen. Als het niet evident is dat de ouders of verzorgers de 
bestelling c.q. overeenkomst verzocht hebben, kunnen Kipperij en de Kipperij-Franchisepartners 
om de bestelling c.q. overeenkomst definitief te maken om separate toestemming van de ouders
of verzorgers vragen. 
 
11.Algemene Voorwaarden bepalingen 
11.1.Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest tussen Kipperij en/of 
een Kipperij-Franchisepartner en u, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan 
de website en overeenkomsten, tenzij deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd. 
11.2.Kipperij, alsmede de Kipperij-Franchisepartners, zijn te allen tijden gerechtigd deze Algemene 
Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn van 
kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. De meest actuele versie van de 
algemene voorwaarden kan worden geraadpleegd via de doorklik ‘Algemene Voorwaarden’ op de 
website: https://www.kipperij.nl en/of via de directe link: https://kipperij.nl/algemene-voorwaarden  
 
12.Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1.Op de overeenkomst tussen Kipperij en/of een Kipperij-Franchisepartner en u is Nederlands recht 
van toepassing. 
12.2.Geschillen tussen partijen die voortvloeien uit dan wel verband houden met deze algemene 
voorwaarden en/of een tussen Kipperij Franchise dan wel een Kipperij- Franchisepartner en u te 
sluiten overeenkomst zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing 
worden gebracht. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen geschillen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de Kipperij-vestiging met wie u de 
overeenkomst sluit, tenzij op basis van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter 
bevoegd is. 
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26 februari 2023.