Als Kipperij vinden we het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, veilig en betrouwbaar is. Wij respecteren je privacy en zullen de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen. Kipperij Franchise B.V. gevestigd aan De Burcht 3A, 4834HE Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Policy.

Contactgegevens:
Kipperij Franchise B.V.
klantenservice@kipperij.nl
De Burcht 3A, 4834HE Breda

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kipperij verwerkt je persoonsgegevens doordat je onze website weleens hebt bezocht, gebruik maakt(e) van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummers;
 • Bank- en betaalgegevens;
 • IP-adres, internetbrowser en soort/type apparaat;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Informatie over bestellingen en facturen;
 • Reviews: je beoordeling van onze service/producten;
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kipperij verwerkt jouw persoonsgegevens omdat:

 • wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, en/of – je hier toestemming voor hebt gegeven, en/of
 • wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijv. ons commerciële belang om jou marketingaanbiedingen te doen, of ons belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren), en/of
 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw afspraak, bestelling en/of betaling;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • om je te kunnen bellen, SMS’en, whatsappen en e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • verzenden van de nieuwsbrief, informatie over aanbiedingen, serviceberichten en/of onderzoeken;
 • om je gepersonaliseerde reclame te tonen;
 • informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • het aanmaken, beveiligen en bijhouden van het Kipperij klantenaccount;
 • om jou optimaal te kunnen helpen als je een vraag of klacht hebt over onze producten en diensten;
 • om je op onze website een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden, door bijvoorbeeld het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw interesses en voorkeuren;
 • voor de afhandeling van speciale acties;
 • analyses voor procesverbeteringen, rapportages, marktonderzoek, ontwikkeling en verbetering van producten en diensten;
 • het behandelen van een sollicitatie of stage-aanvraag;
 • voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude;

Kipperij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kipperij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Als de informatie nodig is voor interne analyses en rapportages, anonimiseren wij de gegevens. De informatie is dan niet meer naar een unieke persoon te herleiden.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • naam/contactgegevens, bestellingen en afspraken: zolang je actief klant bij ons bent; als je 5 jaar geen aankoop meer hebt gedaan of niet meer hebt ingelogd op je Kipperij klantenaccount, verwijderen wij je gegevens;
 • factuurgegevens: zolang je actief klant bent, maar in ieder geval minimaal 7 jaar omdat de Belastingdienst dit van ons vraagt;
 • klantbeoordelingen: worden op de website gepubliceerd, op jouw verzoek verwijderen we de beoordeling;
 • speciale acties: wij bewaren de verstrekte gegevens na afloop om de actie te kunnen afhandelen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden voor minimaal 1 jaar.
 • correspondentie met onze Klantenservice: maximaal 5 jaar;
 • sollicitatie/stage: de door jou verstrekte gegevens worden tot minimaal 5 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kipperij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kipperij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kipperij maakt op haar website gebruik van cookies en andere technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Waar wij het hierna hebben over ‘cookies’, bedoelen wij daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in je winkelwagen te plaatsen of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Ook kunnen andere partijen (bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven) inzicht krijgen in jouw surfgedrag. Daardoor wordt het mogelijk dat zij gepersonaliseerde advertenties tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over de verschillende soorten cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je overigens ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De manier waarop je dit kunt doen, verschilt per browser. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen of niet toe te staan, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer weten? Kijk dan naar onze uitgebreide Cookie Statement op https://www.kipperij.nl/cookie-statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kipperij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@kipperij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kipperij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kipperij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Kipperij tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde verbinding, te herkennen aan ‘https://’ en het slotje in de browser. Kipperij kan de persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Omdat de regelgeving op het gebied van privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de EER, zal Kipperij ervoor zorgen dat er in deze gevallen passende maatregelen worden genomen om de persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Kipperij zal hiervoor (zo nodig en waar mogelijk) gebruik maken van de EU Model Clauses om de persoonsgegevens te beschermen. Bovendien zijn alle personen die namens Kipperij van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen, verplicht hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@kipperij.nl.

Websites van derden
Op onze website tref je links aan naar andere websites. Kipperij is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van die website.

Wijziging zeggenschap/overdracht
In geval de zeggenschap binnen Kipperij aanmerkelijk wijzigt zoals bij een aandelenoverdracht, fusie, verkoop, joint venture of anderszins, behoudt Kipperij zich het recht voor om de verwerkte persoonsgegevens als onderdeel van de overdracht van onderneming c.q. zeggenschap, mee over te dragen aan een derde.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het kan nodig zijn dat wij de inhoud van onze privacyverklaring moeten bijwerken. We adviseren je daarom om regelmatig te controleren of er een nieuwe versie van de privacyverklaring is gepubliceerd. Dit kan via https://www.kipperij.nl/privacy-policy.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 februari 2023.