1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, orders, leveringen en overeenkomsten (in welke vorm dan ook tot stand gekomen) van, door of met Kipperij B.V. (hierna: ‘Kipperij’) dan wel een franchisenemer van Kipperij enerzijds en u anderzijds.

1.2. Eventuele algemene voorwaarden van u, als koper c.q. afnemer dan wel anderszins, zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

1.3. Afwijkingen van deze (Kipperij-)algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Kipperij en/of een Kipperij-franchisenemer enerzijds en u anderzijds zijn overeengekomen, en dat slechts ten aanzien van de alsdan specifiek vermelde overeenkomst.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. levering diensten van derden worden betrokken.

1.5. Naast Kipperij en de Kipperij-franchisenemers kunnen alle personen, zowel zij die aan Kipperij en/of een Kipperij-franchisenemer zijn verbonden als derden, die bij de uitvoering van een bestelling van u en/of levering aan u zijn ingeschakeld en/of zijn betrokken op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Dit geldt ook voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

2. Aanbod; prijs; aanvaarding; plaatsen bestelling

2.1. Aanbiedingen of offertes van Kipperij c.q. een Kipperij-franchisenemer kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door het plaatsen van een bestelling op de website van www.Kipperij.nl accepteert u het aanbod van de Kipperij-franchisenemer die actief is in het postcodegebied waarbinnen het door u opgegeven adres voor aflevering van de bestelling is gelegen. U gaat met deze Kipperij-franchisenemer een overeenkomst aan.

2.3. Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat de Kipperij-vestiging uw bestelling door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. De desbetreffende Kipperij-vestiging is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, zij is daarbij niet gebonden om haar redenen in dit verband bekend te maken. Indien de Kipperij-vestiging de bestelling annuleert, dan zal de desbetreffende Kipperij- vestiging u hierover informeren. De eventueel door u verrichte vooruitbetaling zal binnen redelijke termijn dan worden teruggestort op de bankrekening waarvan u de betaling heeft verricht.

2.4. De hiervoor bedoelde Kipperij-franchisenemer neemt de redelijkerwijs nodige zorg in acht om uw bestelling op het door u opgegeven adres af te leveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen van uw zijde dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vindt u terug op de pagina’s van de website Kipperij.nl en tevens in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen.

2.5. Betalingen die via de website plaatsvinden, worden gedaan aan de desbetreffende franchisenemer van Kipperij.
2.6. Bij bestelling via de website Kipperij.nl zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van u langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. De website en webshop

3.1. Kipperij heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit.

3.2. Kipperij garandeert niet dat de website immer toegankelijk is of ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en andere fouten en/of gebreken en dat derden niet haar systemen onrechtmatig gebruiken of zullen gebruiken.

3.3. Kipperij en indien van toepassing de Kipperij-franchisenemer neemt bij de beveiliging van uw gegevens en die van derden de zorg in acht die in redelijkheid van haar/hen kan worden verwacht. Kipperij en/of de Kipperij-franchisenemer zijn echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door de Kipperij en/of de Kipperij-franchisenemer in acht genomen zorg. Kipperij en/of de Kipperij-franchisenemer zijn ook niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

3.4. Kipperij is gerechtigd de klant/gebruiker ten allen tijden en zonder opgave van redenen de toegang tot de website permanent of tijdelijk te blokkeren en het account van de klant/gebruiker te deactiveren.

4. Bestelling; betaling

4.1. Via de website en webshop biedt Kipperij u de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen bij een Kipperij-vestiging. Een bestelling vindt plaats door artikelen in de winkelwagen te plaatsen en vervolgens op bestellen en/of afrekenen te klikken.

4.2. U als koper c.q. afnemer plaatst de bestelling bij de Kipperij-vestiging die op basis van het bezorgadres, danwel adresgegevens van u wordt geselecteerd of, ingeval van afhalen bij de Kipperij-vestiging naar keuze. Indien het te bezorgen adres buiten het bezorggebied valt van de Kipperij-vestigingen, is bezorging niet mogelijk c.q. zal de te bezorgen bestelling worden geweigerd, tenzij u de bestelling afhaalt bij een Kipperij-vestiging.

4.3. Kipperij en de Kipperij-franchisenemers zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de website.

4.4. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken en controleren van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de bestelling door de Kipperij vestiging, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen, telefoonnummers en afleveradressen.

4.5. Vooruitbetaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op de website Kipperij.nl. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling liever contant bij aflevering betalen dan dient u er rekening mee te houden dat bij de Kipperij- vestiging en bij de Kipperij-bezorger uit veiligheidsoverwegingen in principe nooit meer dan € 25,- of soms zelfs geen wisselgeld aanwezig is, zodat u gepast dient te betalen.

4.6. Kipperij en de Kipperij-franchisenemers zijn gerechtigd om contante betalingen te weigeren. Kipperij en de Kipperij-franchisenemers zijn ook gerechtigd om contant geld op echtheid te controleren. Vals geld, of het vermoeden daartoe, zal immer worden aangegeven bij politie en justitie.

5. Levering

5.1 Voor bezorging en aflevering van een bestelling geldt een bepaald minimumbedrag, welke per Kipperij-vestiging is vermeld op de website Kipperij.nl. De prijzen die vermeld zijn op de website Kipperij.nl zijn exclusief de kosten voor de bezorging.

5.2 Bestellingen kunnen via internet, website: Kipperij.nl, geplaatst worden tot uiterlijk 10 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende Kipperij-vestiging. De openingstijden zijn per vestiging vermeld op de website Kipperij.nl.

5.3 De desbetreffende Kipperij-franchisenemer spant zich in voor aflevering binnen 45 minuten bij het door u opgegeven adres. Desalniettemin kan er sprake zijn van omstandigheden, zoals het weer, het verkeer, de personele bezetting, incidentele drukte en de juistheid en volledigheid van de invoer van het adres, die met zich kan brengen dat dat de bestelling later wordt afgeleverd.

5.4 Gelet op de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft de klant/gebruiker niet het recht de bestelling, nadat deze door Kipperij en/of de Kipperij-franchisenemer is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing; slechts een eventueel dwingendrechtelijk herroepingsrecht is van toepassing.

5.5 Eventuele tekorten en/onjuistheden betreffende de afgeleverde bestelling dient door u op de aflever bon bij ontvangst te worden vermeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt de afgeleverde bestelling te hebben goedgekeurd. Het risico van de bestelling gaat over op uw persoon nadat de bestelling is geleverd en betaald.

6. Promotionele acties

6.1 Eventuele promotionele acties, zoals actiecodes of VIP kortingscodes, dienen tijdens de bestelprocedure te worden doorgegeven. Indien dit niet het geval is zijn Kipperij en/of de Kipperij-franchisenemers niet gehouden om te leveren conform deze promotionele acties.

6.2 Kipperij en de Kipperij-franchisenemers zijn ten allen tijden bevoegd en gerechtigd om promotionele acties te weigeren en ongeldig te verklaren.

7. Klachtenprocedure

7.1 Eventuele klachten over een bestelling en de aflevering daarvan dient u binnen bekwame tijd nadat u bepaalde gebreken heeft geconstateerd (in eerste instantie) rechtstreeks bij de desbetreffende Kipperij-vestiging te worden geplaatst.

Mocht de afhandeling van de klacht door de desbetreffende Kipperij-vestiging niet naar tevredenheid te zijn, dan kunt u uw klacht indienen bij Kipperij B.V., via het email-adres info@Kipperij.nl. Kipperij B.V. zal naar aanleiding van de klacht zo spoedig mogelijk contact opnemen met de desbetreffende Kipperij-vestiging en streeft ernaar de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen en terugkoppeling te geven.

8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website Kipperij.nl, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo’s, de afbeeldingen, teksten, productteksten, foldermaterialen, verpakkingsmaterialen, website teksten en overige promotionele uitingen op de website Kipperij.nl berusten uitsluitend bij Kipperij BV, Kipperij Holding en/of aan hen gelieerde entiteiten. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen zijn daarbij inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de inhoud van de website van www.Kipperij.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking en reclamematerialen in het algemeen.

8.2 Het is u niet toegestaan (de informatie op) de website, de producten, inclusief verpakkings- en reclamemateriaal en de daarop aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken, te willigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Kipperij B.V. en Kipperij Holding en/of aan hen gelieerde entiteiten.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De totale aansprakelijkheid van Kipperij B.V. en de Kipperij- franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die bestelling c.q. overeenkomst bedongen prijs.

9.2. De aansprakelijkheid van Kipperij en de Kipperij-franchisenemers voor schade door en/of in verband met: dood, lichamelijk letsel en/of materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

9.3. De aansprakelijkheid van Kipperij en de Kipperij-franchisenemers voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

9.4. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Kipperij en/of een Kipperij-franchisenemer aansprakelijk is voor de fouten van door Kipperij en/of een Kipperijfranchisenemer ingeschakelde derden en/of voor het niet dan wel niet deugdelijk functioneren van door Kipperij en/of een Kipperij-franchisenemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte software, apparatuur, gegevens(bestanden), registers en/of andere zaken, zonder uitzondering van zaken.

9.5. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop u met de schade en met Kipperij en/of een Kipperij-franchisenemer als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend bent geworden.

10. Gegevens

10.1. In het kader van deze overeenkomst worden er zowel door Kipperij als door de desbetreffende Kipperij-franchisenemer persoonsgegevens verwerkt. Dit vindt altijd plaats conform de per heden geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kunt u onze privacy policy raadplegen. De meest actuele versie van deze privacy policy kunt u raadplegen op de website: https://www.kipperij.nl/dataPrivacy?store_id=1 en/of via de doorkliklink ‘Privacy Policy’ op de website: https://www.Kipperij.nl

10.2. In het kader van een door u te plaatsen bestelling en eventuele bezorging door een Kipperij-franchisenemer worden uw gegevens altijd doorgegeven aan zowel Kipperij als aan de desbetreffende Kipperij-franchisenemer.

10.3. Kipperij en Kipperij-franchisenemers zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

10.4. Kipperij en Kipperij-franchisenemers verwerken enkel en alleen de benodigde persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan zestien, 16, jaar) indien dit noodzakelijk is voor het definitief maken van een bestelling c.q. een overeenkomst. Als het evident is dat de ouders en/of verzorgers de bestelling c.q. overeenkomst verzocht hebben, gaan Kipperij en de Kipperij-franchisenemers ervan uit dat er toestemming is voor het verwerken van de persoonsgegevens van minderjarigen. Als het niet evident is dat de ouders of verzorgers de bestelling c.q. overeenkomst verzocht hebben, kunnen Kipperij en de Kipperij-franchisenemers om de bestelling c.q. overeenkomst definitief te maken om separate toestemming van de ouders of verzorgers vragen.

11. Algemene Voorwaarden bepalingen

11.1 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest tussen Kipperij en/of een Kipperij-franchisenemer en u, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de website en overeenkomsten, tenzij deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd.

11.2 Kipperij, alsmede de Kipperij-franchisenemers, zijn te allen tijden gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden kan worden geraadpleegd op de website van Kipperij via de doorklik ‘Algemene Voorwaarden’ op de website https://www.Kipperij.nl

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op de overeenkomst tussen Kipperij en/of een Kipperij-franchisenemer en u is Nederlands recht van toepassing. 12.2. Geschillen tussen partijen die voortvloeien uit dan wel verband houden met deze algemene voorwaarden en/of een tussen Kipperij B.V. dan wel een Kipperij- franchisenemer en u te sluiten overeenkomst zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de Kipperijvestiging met wie u de overeenkomst sluit, tenzij op basis van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd is.